Legislació

Normativa catalana
És una espècie protegida segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Normativa estatal
És una espècie protegida per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i catalogada com “En perill d’extinció” pel Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, pel desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

Normativa europea
Atès a que va desaparèixer de quasi tota la Unió Europea, va ser inclosa als annexos de la Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, amb la categoria d’“Espècie prioritària”.