El projecte

El Projecte PirosLIFE Catalunya s’enquadra als programes Life-Natura, l’objectiu dels quals és contribuir a l’aplicació de la directiva comunitària relativa a la conservació de la natura per a mantenir i millorar els hàbitats naturals i les espècies animals i vegetals d’interès comunitari dels espais designats dintre de la Xarxa Natura 2000.

El Programa LIFE és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient. El seu objectiu general és contribuir al desenvolupament, l’aplicació i actualització de la legislació comunitària en matèria de medi ambient integrant-la en les polítiques mediambientals internes dels estats membres.

La Xarxa Natura 2000 integra un conjunt d’espais naturals que s’han concebut per a frenar la pèrdua de riquesa biològica i per a combatre el deteriorament dels recursos naturals del territori europeu. La xarxa espanyola va quedar constituïda a l’Estat espanyol el novembre de 2006.

És una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. La degradació continua dels hàbitats naturals i les amenaces sobre determinades espècies constitueixen una preocupació primordial de la política de medi ambient de la Unió Europea, i per això la Directiva 92/43/CEE sobre la conservació dels hàbitats naturals de fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats), de 21 de maig de 1992 pretén contribuir al manteniment de la biodiversitat en els Estats membres, definint un marc comú per a la conservació dels hàbitats i la fauna i la flora d’interès comunitari. Per això es va crear la xarxa Natura 2000, la xarxa ecològica més gran del món, que inclou zones especials de conservació designades pels Estats membres i zones especials de protecció establertes en virtut de la Directiva Aus 2009/147/CE.

Els annexos I i II de la Directiva recullen els tipus d’hàbitats i les espècies que requereixen designació de zones especials de conservació. L’annex IV, a més, defineix els tipus d’hàbitats o d’espècies prioritàries (en perill d’extinció) i que requereixen una protecció estricta. L’Estat espanyol és el país europeu que més superfície inclou a la Xarxa Natura 2000, atesa la seva gran biodiversitat d’hàbitats i d’espècies. Catalunya, amb 123 espais i una superfície total de 9.772,24 km2, representa el 30% del total del territori.

Logo Natura 2000