La mesura busca afavorir la coexistència de la fauna salvatge protegida amb les activitats econòmiques del territori

S’està donant suport a ramaders i propietaris de ramats en règim extensiu de muntanya perquè els agrupin per protegir-los i vigilar-los quan pasturen en zones amb presència d’ós bru

La Generalitat ha contractat una pòlissa d’assegurança que permetrà satisfer als ramaders de forma immediata les indemnitzacions pels danys causats pel voltor comú, l’ós bru i el llop a la ramaderia. D’aquesta manera, els ramaders no hauran d’assegurar el seu bestiar pels danys provocats per la fauna salvatge protegida i se’ls garantirà la màxima celeritat en els pagaments. La pòlissa és efectiva des del dia 8 de juny.

La tramitació dels expedients seguirà el procediment establert fins ara en el Decret 176/2007 i l’Ordre AAM/147/2014. Un cop resolts amb caràcter favorable i amb la quantitat a indemnitzar per part de la Generalitat, la corredoria d’assegurances contactarà amb els interessats per fer efectiva la indemnització en un termini màxim de cinc dies. La mesura busca afavorir la coexistència de la fauna salvatge protegida amb les activitats econòmiques del territori.

A través del programa Piroslife, de consolidació de l’ós bru als Pirineus centrals, s’estan realitzant diferents accions per a la prevenció d’atacs sobre ramats i arnes. A banda del pagament dels danys ocasionats, s’està donant suport a ramaders i propietaris de ramats en règim extensiu de muntanya perquè els agrupin com a mesura efectiva de protecció i de vigilància quan pasturen en zones amb presència d’ós bru.

S’han contractat pastors i ajudants de pastors d’ovelles i cabres, vaquers i eguassers per controlar i supervisar els animals a muntanya i també es du a terme la col·locació, el control i el manteniment de vailets elèctrics instal·lats per protegir les arnes d’explotacions apícoles contra possibles predacions.

L’ós bru, element de recuperació de la biodiversitat

La setmana passada van començar els agrupaments de ramats d’oví a les capçaleres de la Vall d’Àneu, la Vall de Cardós i la Vall Ferrera (Pallars Sobirà), dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Enguany es duran a terme tres agrupaments, dels quals 3.000 provenen del Pallars Sobirà i uns 1.500 de l’Aran.

Aquestes mesures estan adreçades a la conservació de l’ós bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador, fent efectiva la coexistència amb els habitants del territori, donant-los suport per compatibilitzar les seves activitats amb la presència del plantígrad.