Ponències per descarregar

SIMPOSI “Experiències europees en prevenció de danys”

19 de setembre de 2019

 

Dijous, 19 de setembre / Jueves, 19 de septiembre / 19th September

Conferència inaugural: Una visió antropològica del conflicte amb el sector primari. Són els danys el principal problema? / Conferencia inaugural: Una  visión antropológica del conflicto con el sector primario. ¿Son los daños el  principal problema? / Inaugural Speech: “An anthropological view of the conflict  with the primary sector. Are damages the main problem?
José Vicente López Bao, Universidad de Oviedo.
NO DISPONIBLE

BLOC 1. Experiències i vivències  de ramaders en zona d’ós / BLOQUE 1. Experiencias y vivencias de ganaderos en la zona del oso / BLOCK 1. Livestock farmers’ experiences in bear country.

Josep Marsal Reverter. Ramader transhumant de la Val d’Aran.
Marc Cuny Moron. Associació de criados deth shivau Pirinenc dera Val d’Aran.
Jordi Laguia Aldosa. Associació de Ramaders d’Ovi i Cabrum del Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Gustavo Sabugo Otero. Asociación de ganaderos Montaña de León.

BLOC 2. Sistemes de suport a la prevenció de danys realitzats per diferents administracions / BLOQUE 2.  Sistemas de apoyo a la prevención de daños realizados por diferentes administraciones / BLOCK 2. Support systems provided by administrations for damage prevention.

El cas de Catalunya / El caso de Cataluña / The case of Catalonia.
Nicolás Espinós. Forestal Catalana, SA – PirosLife.
• El cas del Trentino / El caso del Trentino / The case of Trentino.
Claudio Groff. Servizio Foreste e Fauna. Provincia Autonoma di Trento, Itàlia.
El cas del Pirineu francès / El caso del Pirineo francés / The case of the French Pyrenees.
Adrienne Gastineau. Equipe Ours, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Gouvernement de la France.
• El cas de Castella i Lleó / El caso de Castilla y León / The case of Castille and León.
Daniel Pinto. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Debat participants Bloc 1 i 2 / Debate participantes Bloque 1 y 2 / Participant debate block 1 and 2. Modera / Chaired. Xavier Carbonell. Arc Mediació Ambiental.

BLOC 3. Danys: característiques, tipologies i costos / BLOQUE 3. Daños: características, tipologías y costes / BLOCK 3. Damages: characteristics, types and costs.

El cas de Catalunya / El caso de Cataluña / The case of Catalonia.
Iván Afonso, Conselh Generau d’Aran / PirosLife, i Àgata Colomer, Forestal Catalana, SA – PirosLife.
El cas del Trentino / El caso del Trentino / The case of Trentino.
Claudio Groff. Servizio Foreste e Fauna. Provincia Autonoma di Trento, Italia.
El cas del Pirineu francès / El caso del Pirineo francés / The case of the French Pyrenees.
Adrienne Gastineau. Equipe Ours, Office national de la chasse et de la faune sauvage, Gouvernement de la France.
El cas de Castella i Lleó / El caso de Castilla y León / The case of Castille and León.
Daniel Pinto. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Junta de Castilla y León.

BLOC 4. Càpsules sobre nous elements de prevenció / BLOQUE 4. Cápsulas sobre nuevos elementos de prevención / BLOCK 4. Capsules on new methods of prevention.

Mètodes innovadors per una prevenció sostenible davant la fauna salvatge / Métodos innovadores para una prevención sostenible ante la fauna salvaje / Innovative methods for sustainable protection from wildlife.
Andrea Gennai. Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Italia.
PREZI
Collars anti-llop / Collares anti-lobo / Anti-wolf collars.
Cyril Gautreau. Natural Solutions,SA.

BLOC 5. Experiències en gossos de protecció de ramats (GPR) / BLOQUE 5. Experiencias en perros de protección de rebaños (GPR) / BLOCK 5. Experiences with Livestock Guardian Dogs (LGD).

Alps marítims / Alpes marítimos / Maritime Alps.
Arianna Menzano. Centro per la Conservazione e Gestione Grandi Carnivori – Projecte LIFE Wolf Alps.
França / Francia / France.
Gilbert Guillet. La Pastorale Pyrénéenne.
Catalunya / Cataluña / Catalonia.
Gabriel Lampreave. Cos d’Agents Rurals.

JORNADES “El retorn dels grans carnívors en zones de muntanya”

20 i 21 de setembre de 2019

Divendres, 20 de setembre / Viernes, 20 de septiembre / Friday 20th September

Conferència inaugural: El retorn dels grans depredadors a Europa: els cas dels Pirineus / Conferencia inaugural: El retorno de los grandes depredadores a Europa: el caso de los Pirineos / Inaugural speech: The return of large carnivores to Europe: the case of the Pyrenees.
Pierre-Yves Quenette, Equip Ours, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Gouvernement de la France.

BLOC 1. L’os bru als Pirineus / BLOQUE 1. El oso pardo en los Pirineos / BLOCK 1. The brown bear in the Pyrenees.

El projecte PirosLife: una introducció / El proyecto PirosLife: una introducción / The PirosLife Project: an introduction.
Santiago Palazón, Departament de Territori i Sostenibilitat.
El seguiment de la població d’os bru als Pirineus / El seguimiento de la población del oso pardo en los Pirineos / Monitoring the brown bear population in the Pyrenees.
Jordi Guillén, Forestal Catalana SA.
El mascle Goiat: seguiment, problemàtica i recaptura / El macho Goiat: seguimiento, problemática y recaptura / The male bear, Goiat: monitoring, problems and recapture.
Iván Afonso, Conselh Generau d’Aran – PirosLife.
(2 PRESENTACIONS)
La comunicació, l’educació i el voluntariat en el projecte PirosLife / La comunicación, la educación y el voluntariado en el proyecto PirosLife / Communication, education and volunteering at the PirosLife Project.
Josep Planas, Departament de Territori i Sostenibilitat i   Sofia Isus, Universitat de Lleida.

BLOC 2. Experiències europees en grans carnívors / BLOQUE 2. Experiencias europeas en grandes carnívoros / BLOCK 2. European experiences with large carnivores.

L’os bru a Eslovènia: resultats del Life DinAlp BEAR project / El oso pardo en Eslovenia: resultados del Life DinAlp BEAR project / The brown bear in Slovenia: the results of Life DinAlp BEAR project.
Marko Jonozovic. Slovenia Forest Service, Republic of Slovenia.
Gestió de conflictes entre humans i grans carnívors a Europa / Gestión de conflictos entre humanos y grandes carnívoros en Europa / Management of conflicts between humans and large carnivores in Europe.
Nuria Selva. Institute of Nature Conservation, Krakow, Poland.
Estratègies de comunicació en la conservació i gestió de grans carnívors / Estrategias de comunicación en la conservación y gestión de grandes carnívoros / Communication strategies in large carnivore conservation and management.
Valeria Salvatori. Instituto di Ecologia Applicata, Roma, Italia.

TAULA RODONA: la gestió del conflicte i la mediació social / MESA REDONDA: la gestión del conflicto y la mediación social  / ROUND TABLE: Conflict management and social mediation. Modera-chaired: C Xavier Carbonell. Arc Mediació Ambiental.

L’os bru a la Serralada Cantàbrica: augmenta la població i apareixen nous conflictes / El oso pardo en la Cordillera Cantábrica: aumento de la población y aparición de nuevos conflictos / The brown bear in the Cantabrian Mountains: the population increases and new conflicts arise.
Guillermo Palomero. Fundación Oso Pardo.
L’os bru al Trentino, Alps italians: com gestionar situacions de conflicte? / El oso pardo en el Trentino, Alpes italianos: ¿Cómo gestionar situaciones de conflicto? / The brown bear in Trentino, Italian Alps: how can we manage conflict situations?
Claudio Groff. Servizio Foreste e Fauna. Provincia Autonoma di Trento, Italia.
NO PRESENTACIÓ
Les plataformes europees de mediació de grans carnívors / Las plataformas europeas de mediación de grandes carnívoros / European mediation platforms concerning large carnivores.
Valeria Salvatori. Instituto di Ecologia Applicata, Roma, Italia.

 Dissabte, 21 de setembre  / Sábado, 21 de septiembre / Saturday 21st September

BLOC 3: Experiències europees en grans carnívors / BLOQUE 3: Experiencias europeas en grandes carnívoros / BLOCK 3: European experiences with large carnivores.

El llop i la ramaderia extensiva a Espanya / El lobo y la ganadería extensiva en España / The wolf and extensive livestock farming in Spain.
Juan Carlos Blanco. Iniciativa dels Grans Carnívors per Europa (LCIE).
 
La situació del llop a Catalunya / La situación del lobo en Cataluña / The wolf situation in Catalonia.
Gabriel Lampreave. Direcció General dels Agents Rurals.
 
La recuperació del linx ibèric a la Península Ibèrica: Life Iberlince / La recuperación del lince ibérico en la Península Ibérica: Life Iberlince / The revival of the Iberian lynx in the Iberian Peninsula: Life Iberlince.
Miguel Ángel Simón. Life Iberlince.
 

TAULA RODONA: Els grans depredadors, un valor pel territori / Mesa redonda: Los grandes depredadores, un valor para el territorio / Round table: Large predators, an asset for the territory.

Catalunya (Catalonia). Josep Capellà. DCB Turisme i Desenvolupament Local.
Espanya (Spain). Guillermo Palomero. Fundación Oso Pardo.
• Europa (Europe). Nuria Selva. Institute of Nature Conservation, Krakow, Poland. NO DISPONIBLE
Gestionant la coexistència entre l’os andí i els humans / Gestionando la coexistència entre el oso andino y los humanos / Managing the coexistence between the Andean bear and humans.
Isaac Goldstein. Andean Bear Conservation Alliance / Cleveland Metroparks Zoo.
 
Elements per a un pla d’acció sobre l’os bru a Catalunya, a 10 anys / Elementos para un plan de acción sobre el oso pardo  en Catalunya, a 10 años / Elements for an action plan on the brown bone in Catalonia, at 10 years.
Santiago Palazón. Departament de Territori i Sostenibilitat.